Nieuws • 29 januari 2021

Zonnepark Zuidvelde

In januari is gestart met de planontwikkeling van Zonnepark Zuidvelde. Energiecoöperatie NoordseVeld is betrokken geraakt bij deze ontwikkeling om invulling te geven aan de 50% lokale participatie. De gemeente heeft dit als voorwaarde gesteld in het beleidskader Energieprojecten in het landschap.

Op 28 januari is de eerste informatiebijeenkomst over het project gehouden. Op 15 februari is de tweede informatiebijeenkomst gehouden en op 1 maart de derde. Daarvan vindt u hieronder de verslagen en de presentaties. Na deze informatiebijeenkomsten hebben er nog verschillende gesprekken met omwonenden en de belangenverenigingen plaatsgevonden. Ook is er nog veel overleg gevoerd met de gemeente, de provincie en natuurorganisaties.

Op 30 april zijn de aanvragen voor de omgevingsvergunning voor het Zonnepark Zuidvelde ingediend bij de gemeente. Het heeft langer geduurd dan dat we dachten, omdat er meer gesprekken nodig waren met omwonenden en met de natuurorganisaties. Wij denken, dat het uitgewerkte plan maximaal aansluit op de eisen en wensen uit de omgeving en recht doet aan de grote opgave die de energietransitie ons stelt. In het plan zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van een het gepresenteerde plan op 1 maart. We hebben onder andere nog meer ruimte gemaakt voor natuur (met name voor akkervogels) en er is een ruim doorzicht behouden tussen de Veldweg en de Asserstraat. We hopen hiermee op een goede manier op de wensen van de omwonenden in te spelen. We verwachten, dat we tot een aanvaardbaar plan zijn gekomen, dat past In de omgeving van Zuidvelde.

De aanvragen voor de omgevingsvergunning zullen in mei door de gemeente worden gepubliceerd. U kunt dat lezen op de gemeentepagina in de lokale bladen. Op dat moment gaat de procedure van start. In die procedure is er ruimte om zienswijzen in te dienen. In de brochure, die we binnen enkele weken gaan verspreiden, is deze procedure nader toegelicht. Als deze gereed is, wordt hij in het gebied verspreid en op deze website geplaatst. Het participatieverslag en het rapport landschappelijke inpassing kunt u hieronder downloaden.

Op 2 maart publiceerde VVD Noordenveld een artikel in verschillende kranten dat onwaarheden en misleidende informatie bevat. We willen dit graag rechtzetten en hebben daarom in onderstaand document toegelicht wat niet klopt. Lees het artikel hier.

In de toekomst volgt er meer informatie over dit project. Hier kunt u nu al een aantal documenten downloaden:

Gemeentelijke stukken

Bewonersbijeenkomst 28 januari

Bewonersbijeenkomst 15 februari

Bewonersbijeenkomst 1 maart

Ingediende stukken omgevingsvergunning